MCI Gaming Användarvillkor

Ikraftträdande 28 februari 2020

Välkommen till de tjänster som tillhandahålls av MCI Gaming Inc., dess dotterbolag och dess dotterbolag (tillsammans "MCI Gaming", "oss" eller "vi"). Dessa användarvillkor, tillsammans med vår integritetspolicy (kollektivt "villkor") styr din användning av webbplatserna, applikationerna och andra produkter och tjänster som erbjuds av MCI Gaming eller dess dotterbolag som innehåller en auktoriserad länk till dessa villkor (kollektivt, " tjänster”).

Läs dessa villkor noggrant innan du använder tjänsterna eftersom de påverkar dina rättigheter. Genom att använda någon av tjänsterna accepterar du dessa villkor och samtycker till att vara juridiskt bundna av dem.

Registrering och åtkomstkontroller

Om vi begär registreringsinformation från dig för att skapa ett användarkonto, måste du ge oss korrekt och fullständig information och måste uppdatera informationen när den ändras. Du får inte komma åt några åldersbegränsade tjänster om du inte är över den ålder som krävs. Personer under tretton år får inte i något fall använda tjänsterna.

Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för dina inloggningsnamn och lösenord för ditt användarkonto och får inte tillåta användning av ditt konto av andra än medlemmar i ditt hushåll. Du accepterar ansvar för alla aktiviteter, avgifter och skador som uppstår under ditt konto, inklusive användning av ditt konto av andra medlemmar i ditt hushåll och obehörig användning av ditt konto. Om du har anledning att tro att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd bör du kontakta oss omedelbart. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada till följd av obehörig användning.

Tillgång till tjänster och konton

Vi kan vidta någon av följande åtgärder efter eget gottfinnande när som helst och utan att meddela dig i förväg:

  • Ändra eller avbryta tjänsterna;
  • Ändra hur vi erbjuder och driver tjänster (t.ex. för att börja ta ut en avgift för att få åtkomst till funktioner eller innehåll som vi tidigare gjort tillgängliga utan kostnad);
  • Ta bort innehåll från tjänsterna;
  • Begränsa, avbryta eller avsluta din åtkomst till en eller flera tjänster eller funktioner därav; och
  • Avaktivera dina konton och ta bort all relaterad information och filer i dina konton.
  • Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att vidta några av dessa åtgärder och vi kommer inte att begränsas till ovanstående åtgärder om du bryter mot dessa villkor. Om MCI Gaming avslutar din åtkomst till någon av tjänsterna, måste du omedelbart sluta använda sådan tjänst.

Intellektuell egendom och licens

Material, fotografier, text, grafik, logotyper, programvara, data och annat innehåll som är associerat med tjänsterna (”innehåll”) är skyddat av immateriella rättigheter och andra lagar i EU, USA och i andra länder. Du måste följa alla sådana lagar och tillämpliga upphovsrätt, varumärken eller andra juridiska meddelanden eller begränsningar. Du får inte ta bort eller ändra upphovsrätt, varumärke eller andra juridiska meddelanden som är markerade på innehållet.

Mellan dig och MCI Gaming behåller MCI Gaming all rätt, titel och intresse för och till tjänsterna och innehållet. Förutom vad som anges nedan förbehåller vi oss alla rättigheter till tjänsterna och innehållet.

Du får bara komma åt och se innehållet för personliga, icke-kommersiella ändamål i enlighet med dessa villkor, och får inte bygga ett företag eller något annat företag som använder något av innehållet, vare sig det är för vinst eller inte. Förutom vad som anges i avsnittet Viral Distribution eller på annat sätt uttryckligen godkänts av oss skriftligt, får du inte varken direkt eller genom användning av mjukvara, enheter, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt ladda ner, strömfångst, lagra i en databas, arkivera eller på annat sätt kopiera någon del av tjänsterna eller innehållet; ladda upp, sälja, hyra, hyra, låna ut, sända, sända eller på annat sätt sprida, distribuera, visa eller utföra någon del av tjänsterna eller innehållet; licensiera eller underlicensiera någon del av tjänsterna eller innehållet; eller på något sätt utnyttja någon del av tjänsterna eller innehållet.

Dessutom, utom vad som anges i avsnittet Viral Distribution eller på annat sätt uttryckligen godkänts av oss skriftligt, är du strängt förbjuden att ändra innehåll; skapa, distribuera eller annonsera ett index för någon betydande del av innehållet; eller på annat sätt skapa derivatverk eller material som på annat sätt härrör från eller baseras på något sätt på Innehållet, inklusive mash-ups och liknande videor, montages, översättningar, skrivbordsteman, teckensnitt, ikoner, tapeter, gratulationskort och varor. Detta förbud från att skapa derivatverk är tillämpligt även om du tänker ge bort derivatmaterialet utan kostnad.

Viral distribution

Vi kan uttryckligen godkänna dig att omfördela visst innehåll på en personlig, icke-kommersiell basis. Vi kommer att identifiera innehållet som du har behörighet att omfördela och beskriva sätt du kan omfördela det (till exempel via e-post, bloggar osv). Vi kan återkalla denna behörighet när som helst. Om du distribuerar sådant innehåll måste du kunna redigera eller ta bort sådant publicerat innehåll och du måste redigera eller ta bort det omedelbart på vår begäran.

Du måste få vårt skriftliga tillstånd för kommersiell användning av innehållet eller tjänsterna. Om du vill licensiera innehåll från tjänsterna, vänligen kontakta oss.

Tredjeparts innehåll

Vi kan tillhandahålla tredjepartsinnehåll (inklusive annonser) eller länka till tredje parts webbplatser på tjänsterna.

Vi stöder inte nödvändigtvis eller utvärderar tredjeparts innehåll och webbplatser, och vi tar inte ansvar för tredje parts handlingar eller utelämnanden.

Du bör granska tredjeparts användarvillkor och sekretesspolicy innan du använder deras tjänster.

Användarinlämningar

Våra tjänster kan tillåta dig att skicka eller överföra text, eller annat material, inklusive så kallad "användargenererat innehåll" och "feedback" (tillsammans, "Användarinlämningar") till eller genom tjänsterna.

När du tillhandahåller användarinlämnanden ger du MCI Gaming och dess dotterbolag och partners en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar licens för att använda, reproducera, arkivera, redigera, översätta, skapa derivatverk av, göra tillgängliga, distribuera, sälja, visa, utföra, sända, sända och på något annat sätt utnyttja dessa användaruppsändningar, och eventuella namn, röster, likheter och annan identifierande information om personer som är en del av dessa användaruppsändningar, i alla former, media , programvara eller teknik av någon typ som nu är känd eller utvecklad i framtiden, inklusive, utan begränsning, för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter du kan ha i dina användaranmälningar.

Vi respekterar ditt ägande av användarinlämningar. Om du ägde en användarinlämning innan du tillhandahöll den till oss, kommer du att fortsätta äga den efter att ha tillhandahållit den till oss, med förbehåll för alla rättigheter som beviljas i dessa villkor och all tillgång som ges till andra. Observera att om du tar bort en användarinlämning från tjänsterna:

Användarinsändningen kan fortfarande existera i våra säkerhetskopior, som inte är tillgängliga för allmänheten.

Vi kan vägra eller ta bort en inlämning av användare utan att meddela dig. Vi har emellertid ingen skyldighet att övervaka användarinlämningar, och du samtycker till att varken vi eller våra dotterbolag kommer att vara ansvariga för användarinlämningar eller förlust eller skada till följd av användarinlämningar.

Förutom vad som anges i sekretesspolicyn, garanterar vi inte att användarinsändningar kommer att vara privata, även om användarinlämningen är i ett lösenordsskyddat område. Därför ska du inte tillhandahålla användarinlämningar som du vill skydda från andra.

Du bär allt ansvar för dina användaranmälningar. Du föreställer och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att bevilja MCI Gaming licensen ovan och att dina användarinlämningar inte bryter mot avsnittet Acceptabel användning.

Acceptabel användning

Utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa villkor samtycker du till att inte göra följande eller hjälpa andra att göra följande:

Få åtkomst till tjänsterna med hjälp av något annat gränssnitt än vårt;

Underhålla alla länkar till tjänsterna som vi ber dig ta bort, efter eget gottfinnande;

Rama in tjänsterna eller innehållet, göra tjänsterna eller innehållet tillgängliga via in-line-länkar, på annat sätt visa tjänsterna eller innehållet i samband med en obehörig logotyp eller märke eller göra något som falskt kan föreslå ett förhållande mellan MCI Gaming eller dess dotterbolag och tredje part eller eventuellt beröva oss intäkter (inklusive, utan begränsning, intäkter från reklam, varumärke eller marknadsföringsaktiviteter);

Hot, förtalar, förföljer, missbrukar eller trakasserar andra personer eller bedriver olaglig verksamhet eller uppmuntrar uppförande som kan utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar;

Överför allt material som är olämpligt, profan, vulgärt, kränkande, falskt, nedskärande, förtalande, obscen, olagligt, sexuellt uttryckligt, rasistiskt, som främjar våld, rashat eller terrorism, eller som vi enligt vår egen bedömning anser vara annars motståndsmässigt;

Kränka någon persons eller enhets lagliga rättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, integritets- och publicitetsrättigheter), överföra material som kränker eller kringgår sådana rättigheter, eller ta bort eller ändra immateriell egendom eller andra juridiska meddelanden;

Skicka filer som innehåller virus, spionprogram, adware eller annan skadlig kod;

Annonsera eller marknadsföra varor eller tjänster utan vår tillåtelse (inklusive, utan begränsning, genom att skicka oönskad e-post);

Ta bort, ändra, inaktivera, blockera eller på annat sätt försämra reklam i samband med tjänsterna;

Störa andra med att använda tjänsterna eller på annat sätt störa tjänsterna;

Demontera, dekompilera eller på annat sätt omvända ingen programvara eller annan teknik som ingår i innehållet eller används för att tillhandahålla tjänsterna;

Överföra, samla in eller få tillgång till personlig identifierbar information om andra användare utan samtycke från dessa användare och MCI Gaming;

Engagera i obehörig spindel, "skrapa", data mining eller skörd av innehåll, eller använd något annat obehörigt automatiserat sätt för att samla in data från eller om tjänsterna;

Ge dig personlighet eller enhet eller på annat sätt felaktigt föreställa din anknytning eller ursprunget till material du skickar;

Ta bort, undvika, störa eller på annat sätt kringgå åtkomstkontrollåtgärder för tjänsterna eller innehållet, inklusive lösenordsskyddade områden och geofiltreringsmekanismer, eller alla åtgärder för hantering av digitala rättigheter som används i samband med innehållet; eller

Få åtkomst till alla delar av tjänsterna som vi inte har gett dig tillträde till (inklusive lösenordsskyddade områden), länka till lösenordsskyddade områden, försök att komma åt eller använda en annan användares konto eller information eller låta någon annan använda ditt konto eller komma åt referenser.

Om du bryter mot detta avsnitt 11, kan MCI Gaming avsluta din åtkomst till tjänsterna utan föregående meddelande, och vidta andra åtgärder eller söka efter eventuella tillåtna åtgärder enligt lag.

Ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning

MCI-spelpartierna GARANTERAR INTE:

  1. ATT TJÄNSTERNA, NÅGOT AV TJÄNSTERNAS FUNKTIONER ELLER NÅGOT INNEHÅLL kommer att vara oöverträffade eller fria från fel eller utelämnanden;
  2. ATT DEFEKTER Korrigeras;
  3. ATT TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTERNAS INSTÄLLNINGAR FÖR FIRUER ELLER ANDRA HARMFUL KOD; ELLER
  4. ATT TJÄNSTERNA ELLER INFORMATION TILLGÄNGLIGA TILL TJÄNSTERNA kommer att fortsätta att vara tillgängliga. MCI-spelpartierna har inget ansvar för några sådana frågor. MCI-spelpartierna FRÅGOR ALLA UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE GARANTIER, INKLUDERA UTAN BEGRÄNSNING, NONINFRING, FÖRHANDLING, GÄNLIGHET FÖR EN SÄRSKILT SYFTE, TITEL, OCH KVALITET, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL. TJÄNSTERNA, INKLUDERA ALLT INNEHÅLL OCH FUNKTIONER SOM FÖR ATT TILLGÄNGLIGA ELLER TILLGÄNGNA FÖR TJÄNSTER OCH SÄNDAS FRÅN TJÄNSTERNA, LÄMNAS "SOM ÄR," "SOM TILLGÄNGLIGA" OCH "MED ALLA FEL."

DIN TILLGÄNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INklusive deras funktioner och innehåll) är på din risk. OM DU MISKAR MED TJÄNSTERNA SKALL DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDER INTE ATT AVSLUTA ATT TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

MCI-spelpartierna kommer inte att vara ansvariga för något misslyckande eller försening i deras prestanda med anledning av något orsak till dess rimliga kontroll, inklusive krigshandlingar, handlingar av gud, handlingar från tredje parter, jordbotten, översvämningar, EMBARGO, RIOT, SAB SHORTAGE ELLER DISPUTE, REGERINGSAKT, KRAFTFEL ELLER FEL AV INTERNET ELLER DATORUTRUSTNING.

DU ERKÄNNER OCH Håller med om att om du åtar dig några skador som uppstår från MCI-spelpartiets handlingar eller utelämnanden, är skadorna, om sådana, inte kan repareras och är inte tillräckligt för att anmäla dig till en injunktion eller annan lämplig reliefering TJÄNSTER ELLER NÅGON ANDRA TJÄNSTER, EGENSKAPER, PRODUKT ELLER ANDRA INNEHÅLL ÄGDA ELLER KONTROLLERAS AV MCI-spelpartierna.